תעודה של רשימה לעמותה
אישור מוסד צבורי לענין תרומות לפי סעיף 46
אישור ניהול תקין לשנת 2023

אישור ניהול תקין לשנת 2024